Terms of Service / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden van www.giftednetwork.be (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) hebben de begrippen aangeduid in het vet de hiernavolgende betekenis. Begrippen in het enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument/opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 4. Opdrachtgever: de wederpartij van Leverancier bij het Abonnement.
 5. Leverancier: Gromicoach VOF, gevestigd te Kortrijk, (BE0718.867.394) – Sint-Anna 25, 8500 Kortrijk
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument/opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument/opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 14. Abonnement : het contract tussen Gromicoach VOF en Opdrachtgever op grond waarvan www.giftednetwork.be aan Opdrachtgever (advertentie)ruimte ter beschikking stelt op de Website.
 15.  Diensten: De dienst(en) die Gromicoach VOF levert aan Opdrachtgever.
 16. Partijen: de Vennootschap onder Firma Gromicoach VOF, gevestigd te Kortrijk en Opdrachtgever.
 17. ’Website: giftednetwork.be en giftednetwork.nl.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Gromicoach VOF (The Gifted Network)
Sint-Anna 25
8500 Kortrijk
België
info@giftednetwork.be
BTW nummer BE0718867394

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen (“Abonnementen”) tussen ondernemer/leverancier en consument/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Leverancier schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien Leverancier schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen het abonnement en de hiervoor genoemde afwijkende voorwaarden prevaleert het abonnement.
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument/opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 9. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 10. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 11. Leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Abonnementen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip als in de bekendmaking vermeld. Binnen deze periode kan Opdrachtgever, indien deze op redelijke gronden de wijziging(en) niet accepteert, het Abonnement ontbinden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De leverancier is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen tenzij door Leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs exclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument/opdrachtgever te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument/opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument/opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 7. Leverancier biedt haar diensten aan aan professionals via een elektronisch contract op de Website of via een schriftelijk contract indien verzonden naar aspirant- Opdrachtgever. Het Abonnement met professionals komt tot stand door het invullen van het elektronische dan wel schriftelijke contract, daarbij dient dit schriftelijk contract te worden geretourneerd door aspirant-Opdrachtgever naar Leverancier.
 8. Alle aanbiedingen zijn gedurende twee weken geldig tenzij anders is aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de Opdrachtgever binnen twee  weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na twee weken plaatsvindt, heeft Leverancier het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen.
 9. De opdrachtgever mag een intake gesprek voorzien voor de aspirant-opdrachtgever om de kennis te valideren rond hoogbegaafdheid. Dit om maximaal de kwaliteit van het aanbod te valideren.
 10. Leverancier is gerechtigd een aspirant-Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument/opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument/opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument/opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument/opdrachtgever met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument/opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 7. Leverancier zal het Abonnement naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Leverancier zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Leverancier kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden het door de Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt.
 8. Leverancier maakt in de uitvoering van haar diensten in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, of indien de Opdrachtgever in gebreke blijft te voldoen aan enige verplichting voortvloeiende uit het Abonnement of deze Algemene Voorwaarden, heeft Leverancier het recht, zonder schadeplichtig te worden jegens de Opdrachtgever, de uitvoering van het Abonnement op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Indien is overeengekomen dat het Abonnement in fases zal worden uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
 11. Is binnen de looptijd van het Abonnement voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan betreft dit slechts een indicatieve termijn en nooit een fatale termijn.
 12. Indien Leverancier verwacht niet aan een termijn te kunnen voldoen, zal Leverancier de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument/opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument/opdrachtgever of een vooraf door de consument/opdrachtgever aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument/opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument/opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument/opdrachtgever te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument/opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument/opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument/opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument/opdrachtgever zich richten naar de door de ondernemer/leverancier bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument/opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument/opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument/opdrachtgever is gebruikt tenzij de consument/opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument/opdrachtgever zelf is de consument/opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument/opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument/opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument/opdrachtgever;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument/opdrachtgever de verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument/opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument/opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Tarieven Abonnement
  • Leverancier levert dienst(en) op basis van de prijzen en tarieven zoals opgenomen in het Abonnement.
  • De door Leverancier gehanteerde kosten en tarieven zijn in euro’s (€) en zijn inclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, tenzij anders aangegeven.
  • De gehanteerde tarieven en prijzen worden periodiek (in beginsel per één (1) januari en/of één (1) juli) herzien aan de hand van loon- en prijsontwikkelingen.
  • Indien er een aanbiedingstarief wordt overeengekomen geldt dat tarief enkel voor de duur van 12 (twaalf) maanden te rekenen vanaf de dag waar op het Abonnement schriftelijk dan wel elektronisch is gesloten, tenzij anders in het Abonnement is opgenomen. Nadien geldt het normale tarief.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument/opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • Prijsherziening op abonnementen Cfr. bepaling in puntje 2.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument/opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument/opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  • De garantie geldt niet indien:
   de consument/opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen (bv. “Abonnementen”) met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument/opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument/opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument/opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument/opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument/opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument/opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Indien tijdens de uitvoering van het Abonnement blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg het Abonnement dienovereenkomstig aanpassen.
 9. Indien partijen overeenkomen dat het Abonnement wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 10. Indien de wijzigingen of aanvullingen op het Abonnement financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Leverancier gerechtigd de kosten hiervan bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Leverancier zal de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 11. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal Leverancier aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot geval heeft.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument/opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn.
 2. De consument/opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Het Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Een Abonnement voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 5. Leverancier heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn, indien:
  • Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige op hem/haar rustende verplichting;
  • Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
  • Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
  • Leverancier zelf (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Leverancier zelf in staat van faillissement wordt verklaard, Leverancier zelf een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of wanneer Leverancier zelf onder curatele of bewind wordt gesteld.

Verlenging

 1. Een Abonnement voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per mail tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument/opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 3. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument/opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten minste 2 maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht Leverancier te voorzien van correcte naam-, adres-, woonplaats- en overige gegevens. Opdrachtgever is gehouden te handelen conform de toepasselijke weten regelgeving. Opdrachtgever is daarnaast gehouden zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Website verwacht mag worden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is geleden ten gevolge van handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever zal Website http://www.giftednetwork.be/ niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/ of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via Website vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.
 4. Opdrachtgever stemt ermee in om in de advertentie, in foto velden en in vrije invoervelden, persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, email adressen, of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden. De informatie die Opdrachtgever opgeeft zal worden gebruikt voor:
  • Zoekprocessen Dit houdt in dat op basis van een inschrijving van bezoeker/gebruiker gezocht zal worden in de database met alle verzamelde persoonsgegevens naar de best passende aanbieder(s). Een lijst met geselecteerde aanbieders zal worden getoond op het scherm van de bezoeker/gebruiker. Alle in de database bekend zijnde informatie zal op het scherm weergegeven worden.
  • Het bestuderen van demografische gegevens Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/ vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoeker/gebruikers geconcentreerd, etc. Deze gegevens kunnen door Leverancier niet beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt Leverancier in staat de website steeds meer op de wensen van de klantenkring aan te passen.
  • Opdrachtgever verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Opdrachtgever werkelijk is.
 5. Onrechtmatig gebruik
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan de dienst(en) te gebruiken, dan wel te laten gebruiken, bewust of onbewust, voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met het Belgische recht, het Abonnement, deze algemene Voorwaarden en in het algemeen de fatsoensnormen en de redelijkheid en billijkheid die in het internetverkeer betamen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de navolgende handelingen en gedragingen:
   1. het inbreuk maken op eigendomsrechten van derde(n) of het onrechtmatig handelen jegens derde(n);
   2. het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
   3. het zich schuldig maken aan het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of enige andere vorm van discriminatie.
  • In de gevallen zoals bedoeld in punt 1 van dit artikel is Leverancier zonder voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever gerechtigd de levering van de dienst(en) op te schorten en aanwijzingen te geven aan Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de aanwijzingen op te volgen, heeft Leverancier het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daardoor aansprakelijk te worden voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt of zal lijden. Dit recht tot onmiddellijke beëindiging behoudt Leverancier zich ook voor zonder dat de Opdrachtgever aanwijzingen wor¬den gegeven en de dienst(en) aan hem/haar worden opgeschort.
  • Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Leverancier te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het recht om informatie uit haar systemen te verwijderen waarvan redelijkerwijs vaststaat dat deze inbreuk maakt op de rechten van derde(n) dan wel onrechtmatig is jegens derde(n).

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument/opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument/opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Voor gefactureerde bedragen geld de betalingstermijn op de factuur. Indien geen betalingstermijn vermeld, gelden de regels in punt 1 van dit artikel.
 3. De consument/opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument/opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument/opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Indien de Opdrachtgever verzuimd om de openstaande factuur/ facturen binnen de gestelde termijn te voldoen, zal hem/haar eenmaal een herinnering worden verstuurd waarin Opdrachtgever per herinnering een termijn wordt gegund om binnen veertien (14) dagen de openstaande factuur/facturen te voldoen.
 6. Indien Opdrachtgever na het versturen van de herinnering alsnog verzuimt om te voldoen aan haar betalingsverplichting, zal hij/zij eenmaal worden aangemaand. Per aanmaning wordt Opdrachtgever een termijn gegund om binnen zeven (7) dagen de openstaande factuur alsnog te voldoen.
 7. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de aanmaning alsnog verzuimt om te voldoen aan haar betalingsverplichting, zal er een ingebrekestelling worden verstuurd.
 8. Per ingebrekestelling wordt Opdrachtgever een termijn gegund om binnen vijf (5) dagen de openstaande factuur/facturen te voldoen.
 9. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de ingebrekestelling alsnog verzuimt om te voldoen aan haar betalingsverplichting, zal de zaak doorgestuurd worden naar het incassobureau. Kosten die hieruit vloeien zijn voor rekening Opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.
 11. Incassokosten: Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Deze klachten mogen ten allen tijden doorgegeven worden via het door Gromicoach VOF aangeboden elektronisch formulier. https://www.growth-mindset.be/klachten/
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument/opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Klachten over diensten aangeboden door professionals aangeboden op het platform dienen met deze professionals afgehandeld te worden. We raden ook aan om deze aan Gromicoach VOF te melden zodat we de kwaliteit van het platform en de professionals op het platform kunnen blijven bewaken. Deze mag u steeds doorgeven via hetzelfde klachtenformulier.
 4. Bij ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Aansprakelijkheid leverancier (Gromicoach VOF)
  1. Leverancier staat niet in voor de juistheid van de door haar op en/of via de Website aangeboden informatie. Leverancier sluit ter zake daarvan iedere aansprakelijkheid uit.
  2. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of de uitvoering van het Abonnement, tenzij in dit artikel anders is bepaald.
  3. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Eenzelfde uitsluiting voor aansprakelijkheid geldt ten aanzien van de leidinggevenden van Leverancier, behoudens indien en voor zover bij de leidinggevenden van Leverancier sprak zou zijn van door de Opdrachtgever te bewijzen opzet, grove onachtzaamheid of grove schuld.
  4. Indien er met inachtneming van de vorige leden voor Leverancier op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit dat Abonnement door Leverancier, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van het Abonnement waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Schade waarvoor Leverancier op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de Opdrachtgever deze binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht aan Leverancier, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
  6. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij Leverancier schriftelijk te zijn ingediend binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de schade op verval van iedere aanspraak.
  7. De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook ontstaan door of in verband met de uitvoering van het Abonnement.
  8. Opdrachtgever is in alle gevallen (wettelijk) verplicht schadebeperkend op te treden en Leverancier in staat te stellen de schade zelf ongedaan te maken.
  9. Indien Leverancier ter zake enige schade, waarvoor hij krachtens het Abonnement met Opdrachtgever c.q. deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal Opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Leverancier al datgene vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
 7. Overmacht
  1. In geval van overmacht is Leverancier niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Leverancier echter niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht valt in ieder geval:
   1. staking;
   2. bovenmatig ziekteverzuim van het personeel;
   3. een (tijdelijk) tekort aan personeel;
   4. brand;
   5. bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Leverancier ingeschakelde externe partijen;
   6. het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
  2. Indien Leverancier door overmacht niet tijdig en/of niet naar behoren heeft kunnen nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Leverancier is in dat geval gehouden direct mededeling te doen aan Opdrachtgever.
  3. Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. In dat geval is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake was van een afzonderlijk Abonnement.
 8. Intellectuele eigendom
  1. Leverancier is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, het databankrecht en het handelsnaamrecht met betrekking tot de Website. Niets in deze Algemene Voorwaarden of het Abonnement houdt een overdracht van deze rechten aan Opdrachtgever in.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument/opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument/opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. De rechtbank te Kortrijk, België, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van Leverancier en het Abonnement, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of uit enige hiermee verbandhoudende overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dat niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan. Leverancier en Opdrachtgever zullen in dat geval een vervangende rechtsgeldige bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bepaling voldoet.

In alle gevallen waarin het Abonnement eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

Met het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden geeft u als klant van The Gifted Network (Gromicoach VOF) expliciet toestemming, om door of namens Gromicoach VOF benaderd te worden via e-mail / telefoon / post of via digitale diensten voor interessante aanbiedingen aangaande uw vermelding, uw producten of diensten. Dit alles om u beter van dienst te kunnen zijn.

Onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd bij ons op te vragen via info@giftednetwork.be